Αγάπη των Εχθρών - Γονείς Ενορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Κείμενο κήρυγμα
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

Έχθρού ιδιον τό βλάπτειν καί έπιβουλεύειν. Πάς μέν ούν ό οπωσδήποτε βλάπτων τινά έχθρός άν λέγοιτο έξαιρέτως δέ ό άμαρτάνων. Τό γάρ όσον έπ' αύτω βλάπτει κατά διαφόρους τρόπους, καί έπιβουλεύει τφ συνόντι ή συντυγχάνοντι.
Έπειδή δέ έκ σώματος καί ψυχής συνέστηκεν ό άνθρωπος, κατά μέν τήν ψυχήν άγαπήσωμεν τούς τοιούτους, έλέγχοντες αύτούς, καί νουθετοΰντες, καί παντί τρόπω είς έπιστροφήν ένάγοντες- κατά δέ τό σώμα εύεργετοΰντες αύτούς, έπιδεομένους τών πρός τό ζήν άναγκαίων.

"Οτι δέ ή άγάπη έν διαθέσει έστί, παντί δήλον. Τό δέ δυνατόν έδειξε καί έδίδαξεν ό Κύριος, τήν άγάπην τοΰ Πατρός καί τήν έαυτοΰ έν τή υπακοή μέχρι θανάτου έπιδειξάμενος ύπέρ έχθρών, ούχ ύπέρ φίλων, ώς μαρτυρεί ό Άπόστολος λέγων «Συνίστησι δέ τήν έαυτοΰ άγάπην ό Θεός είς ήμάς, δτι, έτι άμαρτωλών δντων ήμών, Χριστός ύπέρ ήμών άπέθανε» (Ρωμ. ε' 7.9).
Καί ήμΐν δέ αύτό τοΰτο παραινεί έν τώ ειπείν «Γίνεσθε ούν μιμηταί τοΰ Θεοΰ, ώς τέκνα άγαπητά, καί περιπατείτε έν άγάπη, καθώς καί ό Χριστός ήγάπησεν ήμάς, καί παρέδωκεν έαυτόν ύπέρ ήμών, προσφοράν καί θυσίαν τώ Θεώ» (Έφεσ. ε' 1-2).
Ούκ άν δέ προσέταξεν ό άγαθός καί δίκαιος, εί μή τό δυνατόν έχαρίσατο οπερ καί έν τή φύσει κατηναγκασμένως άποκεΐσθαι έφανέρωσεν. Εύεργέτας μέν καί τά θηρία φυσικώς άγαπα. Τί δέ τοσοΰτον εύεργετεΐ ό φίλος, όσον οί εχθροί; Προξενοΰντες ήμΐν τόν μακαρισμόν τοΰ Κυρίου είπόντος- «Μακάριοι έστε, δταν διώξωσιν ύμάς, καί όνειδίσωσι, καί εΐπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ' ύμών, ψευδόμενοι, ένεκεν έμοΰ. Χαίρετε καί άγαλλιάσθε, δτι ό μισθός ύμών πολύς έν τοΐς ούρανοΐς» (Ματθ. ε' 11-12).
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού